درباره ما

درباره ما

شرکت کاوشگر گستـرطـب در سال 1377 در اداره ثبت شرکت‌ها و مالکیـت صنعتی به شمـاره 144325 به ثبـت رسمـی رسیـد. بعد از سه سال کارشناسی بازار طراحی و نمـونه سازی‌های اولـیه و بررسی‌های فراوان و آمـاده سـازی فضـای تولیـد در سـال 1380 اقـدام به تولـید نمـونه‌های اولیه در زمینه پوشیـدنی‌های ارتوپـدی نمـود. همچنین بـرند تسکین طب نیز در سال 1380به ثبت شرکت‌ها و مالکیـت صنعتی رسیـد. تولیـدات شـرکت در همان ابتـدا با استقـبال بـی نظیری روبـرو شد و نظـر به کمبـود بـازار در زمیـنه تولیــد جوراب‌های واریس استـاندارد اقـدام به تولیـد انـواع متـنوعی از جوراب ها نمود و در سال 1383 موفق به دریافت مجـوز موقـت از اداره تجهیزات پزشکی گردید.

پروانه کسب

در ادامـه با اضـافه کردن شـاخه‌های تخصصـی در زمینـه قلـب و عـروق (جوراب‌های واریس) در قسمـت ارتـوپدی اقـدام به تولیـد کرست‌کمـر، آویـز دست، زانـوبند، کف بنـد و مچ بنـد دست، قـوزک بند و در آخـر انـواع گـردن بندها و در شـاخه زنــان و زایمـان اقـدام به تولیـد گـن بارداری، کمـربند بـارداری و جـوراب پیشگیـری از واریـس و آمبـولی و شکـم بنــد بعـد از زایمان در طـول بـارداری نمـود که مجـموع تولیـدات شـرکت در سـال 1391 مـوفق به دریـافت پـروانه سـاخت و مجوز تولیـد به شمـاره 66092/666 از اداره کـل تجهـیزات پزشـکی گـردید و هـمچنیـن در سال 1392 گواهینـامه عضـویـت در انجمـن تـولیــدکـننـدگـان تجهیـزات پـزشکی به شمـاره 92003 را دریـافت نمـوده اسـت.

پروانه ساخت وسایل پزشکی